Fashion Giveaway

ŠTATÚT SÚŤAŽE

Fashion Giveaway“

(ďalej len „Štatút“)

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

 1. Organizátor Súťaže(ďalej len „Organizátor“)
  Obchodné meno: Textile House for Eurotrade s.r.o
  Sídlo: Senec, Diaľničná cesta 2
  IČO: 35685166
  DIČ: 2020308664
 2. Termín konania súťaže
  Súťaž sa uskutoční v období od 2.6.2021 do 9.6.2021. V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.
 3. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže
  Účastníkom súťaže a výhercom v súťaži sa môže stať fyzická osoba:  s trvalým alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá je plnoletá, a ktorá má zriadený účet na sociálnej sieti Facebook.
  Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci  spoločnosti Textile House for Eurotrade
 4. Podmienky účasti v súťaži
  Pre zapojenia sa do súťaže musí účastník odpovedať na nasledujúce otázky do komentáru pod Facebook post, cez ktorý je súťaž vyhlásená: a) Prečo radi nakupujete v Textile House? b) Ktorá je vaša obľúbená Textile House predajňa? c) Aký je váš najlepší kúsok, ktorý ste u nás našli?
 5. Výhra
  Výhrou v súťaži je hnedá taška cez rameno
 6. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre
  Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude víťaz náhodne vyžrebovaný spomedzi platne prihlásených účastníkov 
  Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené na Facebook stránke Textile House – Second hand.Víťaz tiež bude priamo kontaktovaný Organizátorom na ním uvedených kontaktoch. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 14 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade žrebovanie zopakuje.
 7. Spôsob odovzdania výhry
  Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. V prípade, ak k vzájomnej dohode nedôjde, výhra bude zaslaná poštovou prepravou výhercovi na náklady Organizátora.
 8.  Ochrana osobných údajov
  Ak sa rozhodnete zapojiť do súťaže, Vaše osobné údaje poskytujete spoločnosti Textile House for Eurotrade s.r.o, Sídlo: Senec, Diaľničná cesta 2, IČO: 35685166
  Zapojenie sa do súťaže je výlučne dobrovoľné a záleží na rozhodnutí Účastníka. Zapojením sa do súťaže Účastník súhlasí s pravidlami súťaže. Zároveň Účastník berie na vedomie a súhlasí, že organizátor ako prevádzkovateľ podľa Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR) bude pre účely realizácie súťaže spracúvať jeho osobné údaje v rozsahu:
  • priezvisko, meno alebo Facebook nick;
  • e-mailová adresa, korešpondenčná adresa a telefónne číslo (týka sa iba
  výhercu súťaže).
  • komentáre, obrázky, fotografie vložené Účastníkom na Facebookovú stránku súťaže
  Osobné údaje účastníkov súťaže budú vymazané najneskôr po ukončení súťaže
  a odovzdaní výhry. Podľa platných ustanovení zákona o ochrane osobných údajov
  môže účastník súťaže svoj súhlas s ukladaním, spracúvaním a využívaním osobných
  údajov kedykoľvek odvolať. V tomto prípade budú osobné údaje bezodkladne
  vymazané. Ďalšia účasť v hre bude v tomto prípade vylúčená.
  Osobné údaje budú zverejnené iba v rozsahu, v akom ich zverejnil sám Účastník súťaže. Účastník berie na vedomie, že jeho komentár alebo iná aktivita na Facebooku je resp. môže byť verejná. Pre prípad, že sa Účastník stane výhercom súťaže, Účastník zároveň udeľuje organizátorovi súhlas na zverejnenie jeho mena a priezviska (prípadne prvého písmena priezviska) resp. Facebook nick Účastníka ako výhercu súťaže na Facebookovej stránke https://www.facebook.com/TextileHouseSecondhand. Účastník tiež súhlasí, že organizátor a/alebo doručovateľ výhry ho bude v súvislosti s výhrou a jej doručením kontaktovať telefonicky a elektronickými prostriedkami (cez Facebook alebo e-mailovou správou na adresu registrovanú na sociálnej sieti Facebook).
  Pri podozrení na nezákonné spracovávanie osobných údajov máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je: Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika; www.dataprotection.gov.sk .

  10. Záverečné ustanovenia
  Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.
  Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená. Účasť v súťaži ani výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou. Výsledky súťaže oznámené organizátorom sú konečné; v prípade pochybností o splnení pravidiel súťaže alebo rozporov súvisiacich s touto súťažou je rozhodujúce rozhodnutie organizátora.

   

  V Senci, dňa 2.6.2021