toggle menu
toggle menu

Súhlas so spracúvaním osobných údajov

Návštevník webových stránok Prevádzkovateľa alebo Záujemca o registráciu pre účely uvedené v Podmienkach („Podmienky spracúvania osobných údajov a informácia o právach na ochranu osobných údajov“) prevádzkovateľa, ktorým je spoločnosť Textile House for EUROTRADE, s.r.o.,Diaľničná cesta 2, ProLogis Park DC2, 903 01 Senec, IČO: 35 685 166, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl.c.10524/B, ako dotknutá osoba („dotknutá osoba„) týmto vyjadruje a udeľuje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov, ktorý sa riadi Podmienkami prevádzkovateľa.

S Podmienkami, najmä účelom a rozsahom spracúvania osobných údajov vrátane poučenia dotknutej osoby o jej právach súvisiacich s ochranou osobných údajov, sa dotknutá osoba oboznámila pred udelením súhlasu so spracúvaním osobných údajov a pred poskytnutím svojich osobných údajov, resp. odoslaním registračných údajov prevádzkovateľovi a so znením Podmienok dotknutá osoba vyjadrila súhlas.


Podmienky spracúvania osobných údajov a Informácia o právach na ochranu osobných údajov

 1. V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), („Nariadenie GDPR“), Prevádzkovateľ vydáva podmienky spracúvania osobných údajov a informuje dotknutú osobu o podmienkach a rozsahu spracúvania poskytnutých osobných údajov („Podmienky“).
 2. Dotknutá osoba nie je povinná poskytnúť osobné údaje Prevádzkovateľovi a súhlas so spracúvaním osobných údajov pre účel spracúvania osobných údajov podľa týchto Podmienok je dobrovoľný, v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR. Pre účel odoberania „Newsletter-ov“, je potrebné, aby dotknutá osoba poskytla Prevádzkovateľovi osobné údaje v stanovenom rozsahu a udelila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov, inak nie je možné prihlásiť sa k odberu „Newsletter-a“.
 3. Prevádzkovateľom, v mene ktorého sa osobné údaje spracúvajú je Textile House for EUROTRADE, s.r.o.,Diaľničná cesta 2, ProLogis Park DC2, 903 01 Senec, IČO: 35 685 166, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl.c.10524/B(„Prevádzkovateľ“).
 4. Prevádzkovateľ pri spracovaní osobných údajov postupuje v súlade s  právnymi predpismi Slovenskej republiky a s legislatívou Európskej únie a v maximálnej miere dbá na súkromie dotknutých osôb a  ochranu ich osobných údajov, ktoré boli Prevádzkovateľovi poskytnuté a ktoré spracúva.
 5. Účelom spracúvaniaosobných údajov sú vlastné reklamné účely Prevádzkovateľa, najmä zasielanie informácií o produktoch a službách poskytovaných najmä v obchodoch Prevádzkovateľa a zasielanie informačných materiálov, tzv. „Newsletter-ov“ (ďalej spolu ako „Newsletter“). Pri návšteve webstránok (lokalita https://www.textilehouse.sk) Prevádzkovateľa (ďalej spolu s „Newsletter-om“ ako aj „Aktivity“) sa môžu zaznamenávať údaje uvedené v bode 7.2 Podmienok.
 6. Právny základ spracúvania osobných údajov. Nariadenie GDPR umožňuje spracúvať osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby alebo na základe súhlasu dotknutej osoby. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR, t.j. na základe súhlasu dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov pre stanovený účel.
  • 7.1 Rozsah (zoznam) spracúvaných osobných údajov pre účely zasielania, resp. odoberania „Newsletter-ov“: meno, priezvisko, mesto/obec pobytu, emailová adresa.
  • 7.2 Rozsah (zoznam) spracúvaných osobných údajov pre účely prevádzkovania webstránky

Prevádzkovateľa a jej návštevy (resp. používania): informácie z trvalých a dočasných Cookies, IP adresa, ak typ súboru Cookies je prepojený s vašou e-mailovou adresou alebo IP adresou a používa sa na zhromažďovanie informácií o produktoch a službách, ktoré si na webstránkach Prevádzkovateľa prezeráte. Bližšie informácie o používaní Cookies môžete nájsť „tu“ alebo na webstránkach Prevádzkovateľa, na ktorých si môžete funkcie Cookies upraviť.

 1. Dotknutá osoba je povinná uvádzať osobné údaje, ktoré sa týkajú len jej vlastnej osoby a sú aktuálne, úplné a pravdivé. Odoslaním registračných údajov dotknutá osoba potvrdzuje aktuálnosť, úplnosť a pravdivosť jej vlastných osobných údajov potrebných pre registráciu. V prípade akejkoľvek zmeny svojich osobných údajov, sa dotknutá osoba zaväzuje bez zbytočného odkladu vykonať ich zmenu alebo aktualizáciu.
 2. Za účelom ochrany osobných údajov Prevádzkovateľ prijal všetky potrebné a nevyhnutné opatrenia stanovené Nariadením GDPR a príslušnými právnymi predpismi, a to najmä opatrenia technického, personálneho a organizačného charakteru, aby úroveň ochrany osobných údajov bola čo najvyššia.
 3. Oznámenie pre dotknuté osoby o príjemcoch (resp. tretích stranách). Služby súvisiace s prevádzkovaním Aktivít sú zabezpečované externými spolupracujúcimi spoločnosťami. Z tohto dôvodu spracúvané osobné údaje dotknutej osoby môžu byť poskytnuté a spracúvané aj inými subjektmi, za predpokladu, že je to nevyhnutné pre zabezpečenie prevádzkovania Aktivít. Pri výbere našich partnerov dbáme, aby bol zaručený vysoký štandard ochrany osobných údajov dotknutých osôb. Z tých dôvodov môžu byť osobné údaje dotknutej osoby poskytnuté:
 • spoločnosti, ktorá poskytuje služby pre zabezpečenie Aktivít: studioneumahr, s.r.o., IČO: 47 363 240, Mlynská dolina 5, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, („Sprostredkovateľ“),
 • spoločnostiam, ktoré zabezpečujú webstránku a internetové služby pre Prevádzkovateľa a Sprostredkovateľa a zasielanie informačných materiálov („Newsletter-ov“): najmä MailChimp (The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp), dcérske, sesterské alebo inak prepojené spoločnosti Google Inc. (prostredníctvom služieb ako napr. Google Analytics, Google AdSense, Google Ads Customer Match, atď.),
 • iným sprostredkovateľom, ktorí boli písomne poverení spracúvaním osobných údajov Prevádzkovateľom, najmä poskytovatelia IT a internetových služieb a ďalšie osoby, ktorých služby používame pre zabezpečovanie Aktivít.
 1. Doba uchovávania osobných údajov. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje počas doby trvania registrácie dotknutej osoby na odoberanie „Newsletter-ov“, maximálne do momentu odvolania súhlasu oprávnenej osoby alebo uplatnenia iného práva dotknutej osoby, avšak najdlhšie v súlade s platnou legislatívou. Informácie o uchovávaní osobných údajov súvisiacich s návštevou webstránky Prevádzkovateľa sú uvedené v informáciách o používaní Cookies.
 2. Dotknutá osoba je kedykoľvek oprávnená odvolaťsvoj súhlas so spracúvaním osobných údajov Prevádzkovateľom, a to prostredníctvom odhlásenia sa z odoberania „Newsletter-a“. Odhlásenie je možné uskutočniť kliknutím na link nachádzajúci sa priamo v „Newsletter-i“, e-maile alebo prostredníctvom emailu na office@textilehouse.sk. Odvolaním súhlasu so spracúvaním osobných údajov Prevádzkovateľom, resp. odhlásením sa z odoberania „Newsletter-a“, Prevádzkovateľ nebude zasielať „Newsletter“ a vymaže všetky osobné údaje dotknutej osoby. Úpravu alebo zrušenie Cookies je možné kedykoľvek vykonať kliknutím na link nachádzajúci sa na webstránke Prevádzkovateľa.
 3. Z dôvodov poskytovania internetových služieb pre Prevádzkovateľa a zabezpečovania Aktivít externými prevádzkovateľmi a obchodnými partnermi, osobné údaje môžu byť predmetom prenosu do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií, a to len v prípade, ak tieto krajiny podľa rozhodnutia Európskej komisie zaručujú primeranú úroveň ich ochrany, a ak dotknuté osoby majú k dispozícii vymožiteľné práva a účinné právne prostriedky nápravy a prostriedky na získanie ich kópie alebo informáciu o tom, kde boli sprístupnené. Prevádzkovateľ predpokladá, že uskutoční prenos osobných údajov (osobám uvedeným v bode 10 týchto Podmienok) do krajín Európskej únie, krajín, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore a USA.
 4. Ďalšie práva dotknutých osôb. Práva dotknutých osôb nie sú absolútne a v niektorých prípadoch podliehajú podmienkam špecifikovaným príslušnou legislatívou. Dotknuté osoby majú:
 • Právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajomtýkajúcich sa dotknutej osoby. Dotknutá osoba má právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie: a) účely spracúvania; b) kategórie dotknutých osobných údajov; c) príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie; d) ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie; e) existencia práva požadovať od Prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu; f) právo podať sťažnosť dozornému orgánu; g) ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj; h) existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods. 1 a 4 Nariadenia GDPR a v týchto prípadoch aspoň zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu.

Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe kópiu osobných údajov, ktoré spracúva. Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže Prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom.

 • Právo na opravu.Dotknutá osoba má právo na to, aby  Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.
 • Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie”). Dotknutá osoba má tiež právo, aby  Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:
 1. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
 2. dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) alebo čl. 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia GDPR, a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;
 3. dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa čl. 21 ods. 1 Nariadenia GDPR a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa čl. 21 ods. 2 Nariadenia GDPR;
 4. osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
 5. osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému Prevádzkovateľ podlieha;
 6. osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa čl. 8 ods. 1 Nariadenia GDPR.

Ak Prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje a je povinný vymazať osobné údaje, so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie opatrení podnikne primerané opatrenia vrátane technických opatrení, aby informoval prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, že dotknutá osoba ich žiada, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópiu alebo repliky.

 • Právo na obmedzenie spracúvania. Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:
 1. dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;
 2. spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;
 3. Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
 4. dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa čl. 21 ods. 1 Nariadenia GDPR, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Ak sa spracúvanie vo vyššie uvedených prípadoch obmedzilo, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len so súhlasom dotknutej osoby alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu. Dotknutú osobu, ktorá dosiahla obmedzenie spracúvania v súlade s vyššie uvedeným, Prevádzkovateľ informuje pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.

 • Právo na prenosnosť údajov. Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil, ak: a) sa spracúvanie zakladá na súhlase podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) alebo čl. 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia GDPR, alebo na zmluve podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR, a b) ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami. Dotknutá osoba má pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné. Uplatňovaním práva nie je dotknutý čl. 17 Nariadenia GDPR. Právo na prenosnosť údajov nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných.
 • Právo namietať proti spracúvaniu vrátane namietania proti profilovaniu (ak sa vykonáva). Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe čl. 6 ods. 1 písm. e) alebo f) Nariadenia GDPR vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať.
 • Právo podať sťažnosťdozornému orgánu, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týka, je v rozpore s Nariadením GDPR.
 1. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva písomne na adrese sídla Prevádzkovateľa, pričom z obsahu žiadosti musí jednoznačne vyplývať, že uplatňuje svoje právo a špecifikáciu svojej požiadavky. Na rovnakej adrese nás môže dotknutá osoba kontaktovať z akéhokoľvek dôvodu týkajúceho sa našich podmienok spracúvania a ochrany osobných údajov.
 2. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.
 3. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že v prípade porušenia ochrany osobných údajov, ktoré pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu oznámi porušenie ochrany osobných údajov dotknutej osobe. Oznámenie sa nevyžaduje, ak je splnená ktorákoľvek z týchto podmienok: a) Prevádzkovateľ prijal primerané technické a organizačné ochranné opatrenia a tieto opatrenia uplatnil na osobné údaje, ktorých sa porušenie ochrany osobných údajov týka, a to najmä tie opatrenia, na základe ktorých sú osobné údaje nečitateľné pre všetky osoby, ktoré nie sú oprávnené mať k nim prístup, ako je napríklad šifrovanie; b) Prevádzkovateľ prijal následné opatrenia, ktorými sa zabezpečí, že uvedené vysoké riziko pre práva a slobody dotknutých osôb pravdepodobne už nebude mať dôsledky; c) by to vyžadovalo neprimerané úsilie. V takom prípade dôjde namiesto toho k informovaniu verejnosti alebo sa prijme podobné opatrenie, čím sa zaručí, že dotknuté osoby budú informované rovnako efektívnym spôsobom.
 4. Funkcie sociálnych médií.Webstránky Prevádzkovateľa môžu obsahovať funkcie sociálnych médií, vrátane funkcií „Páči sa mi“ siete Facebook a „Sledovať“ siete Twitter. Tieto funkcie môžu zhromažďovať údaje o vašej IP adrese, o stránkach navštívených na našej lokalite a môžu umiestniť súbory cookies na umožnenie správneho fungovania príslušnej funkcie. Funkcie sociálnych médií sú spravované treťou stranou. Vaše interakcie s týmito funkciami sa riadia podmienkami o ochrane osobných údajov tej tretej strany – spoločnosti, ktorá ich poskytuje.
 5. Pokiaľ Prevádzkovateľ uzná za vhodné, tieto Podmienky môžu byť z času na čas aktualizované. Ak vykonáme zmeny týchto Podmienok alebo urobíme akékoľvek dôležité zmeny v spôsobe používania osobných údajov, tieto zmeny budú reflektované v revízii týchto Podmienok a v revízii dátumu účinnosti týchto Podmienok. Odporúčame pravidelne sledovať tieto Podmienky, aby ste boli informovaní o tom, ako používame a chránime vaše osobné údaje.
 6. Tieto Podmienky sú účinné od 25.05.2018.

Naše predajne